OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují podmínky realizace dodávek zboží - reklamních a dárkových předmětů (dále jen „zboží“) a s tím spojených služeb (např. značení zboží, dárkové balení aj., dále jen „služby“), nebo jen služeb samotných společností iMi Partner, a.s., sídlem Dusíkova 3, Brno, IČO: 253 08 033, dále označovanou jako „Prodávající“.
Tyto obchodní podmínky se vztahují primárně na smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícími jako podnikateli při jejich podnikatelské činnosti.

V případě, že je Kupující spotřebitelem, vztahují se na něj i ustanovení čl. 11 a 12 těchto obchodních podmínek. Pokud v rámci dalšího textu obchodních podmínek nastane rozpor mezi podmínkami uvedenými v čl. 11 a 12, vztahuje se na spotřebitele v souladu se zákonem vždy příznivější z variant.

Kupující, který není spotřebitel, nemá právo odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, které zákon zakládá spotřebitelům při smlouvách uzavíraných na dálku.

Odkazuje-li Kupující na tyto obchodní podmínky, objednává-li zboží či služby prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, platí, že odkazuje na jejich znění účinné v den, kdy učinil objednávku.  Odkazuje-li Kupující na tyto obchodní podmínky, objednává-li zboží či služby jinou cestou, např. objednávkou zaslanou elektronickou poštou či písemnou objednávkou doručenou provozovatelem poštovních služeb, platí, že odkazuje na jejich znění účinné v den, kdy byla objednávka prokazatelně Kupujícím odeslána.

Podmínka seznámení Kupujícího s těmito obchodními podmínkami dle ust. § 1799 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen Zákon) je splněna :
-    objednává-li Kupující zboží či služby prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, tím, že před uskutečněním objednávky, která obsahuje doložku odkazující na obchodní podmínky,  je Kupující vždy nutně automaticky naveden do textu obchodních podmínek
-    objednává-li Kupující zboží či služby jinou cestou, je před potvrzením  objednávky či vystavením smlouvy ze strany Prodávajícího výslovně upozorněn na existenci a význam doložky, odkazující  na obchodní podmínky

2. POUŽITÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto obchodní podmínky stanovené pro účel dle ust. § 1751 Zákona určují:
a) další obsah objednávek Kupujícího nebo jakýchkoli jiných návrhů (či protinávrhů) na uzavření kupních smluv Prodávajícího či Kupujícího týkajících se dodání zboží či služeb Prodávajícím (dále též jen Smluvní úkon),   pokud ten, kdo návrh či protinávrh činí, na tyto  obchodní podmínky odkáže (ať již jde o projev výslovný či lze souhlas vyvodit z okolností)
b) další obsah kupních smluv týkajících se dodání zboží či služeb, které na tyto obchodní podmínky odkazují
a to v rozsahu, ve kterém Smluvní úkon (dle písm. a) shora) nebo kupní smlouva nebo jiná s ní související ujednání (dle písm. b) shora) neobsahují odchylnou úpravu (např. jiné ceny, splatnost, dodací lhůtu, konkrétní způsob úhrady kupní ceny aj.), neboť odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto obchodních podmínek přednost.

Dále tyto obchodní podmínky určují některá pravidla pro objednávání (čl. 3 odstavec první).
Kupní smlouvou se pro účel těchto obchodních podmínek rozumí nejen smlouva o koupi zboží (s případným poskytnutím služeb), ale i smlouva o poskytnutí samotných služeb (služby).

3. OBJEDNÁVKA A JEJÍ POTVRZENÍ

Kupující bude zboží objednávat elektronicky nebo písemně, přičemž v objednávce uvede kódové označení zboží podle Prodávajícího (dále jen „kód zboží“), název zboží, počet objednaných jednotek a cenu (viz odstavec CENA). Kupujícího zastupuje při objednávání pouze osoba k tomu oprávněná, Prodávající má právo považovat za oprávněnou osobu tu, která objednává obvykle. Objednává-li Kupující zboží včetně Potisku či jiného značení (dále jen souhrnně „Potisk“) nebo objedná jen Potisk samotný, zavazuje se dodat Prodávajícímu společně s objednávkou i grafické podklady pro Potisk (z nichž musí vyplývat zejména požadovaná technologie Potisku, grafická podoba, barevnost a rozměry). V případě souhlasu potvrdí Prodávající objednávku elektronicky, písemně nebo přímým dodáním zboží Kupujícímu. Minimální hodnota objednávky je 5.000 Kč (bez DPH, bez případných expedičních poplatků či nákladů na dopravu, recyklačních poplatků a autorských odměn). Objednávky v hodnotě nižší nebudou akceptovány.
Učiní-li Prodávající Kupujícímu do dvou pracovních dnů od přijetí jeho objednávky (v případě, že objednávku obdrží v pracovní den po 16:00, do tří pracovních dnů) protinávrh, který se od objednávky odlišuje jen, pokud jde o dodací lhůtu (lhůty) a Kupující jej do jednoho pracovního dne od jeho obdržení neodmítne, platí, že s tímto protinávrhem souhlasí a vzniká kupní smlouva.
Objedná-li Kupující Potisk, odešle mu Prodávající (pokud mu objednávka vyhovuje) bez zbytečného prodlení po přijetí objednávky grafické ztvárnění požadovaného Potisku zboží na zvláštním formuláři „Korektura Potisku“. V případě souhlasu odešle Kupující potvrzený formulář zpět Prodávajícímu, a to v co nejkratším možném termínu. V případě nesouhlasu zašle Prodávajícímu neprodleně své připomínky.

iMi Partner informuje, že poslední prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech je povinen zajistit, aby konečný uživatel měl možnost při nákupu elektrozařízení bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení.

4. CENA

Pro zboží platí ceny uvedené u jednotlivého zboží v nabídce Prodávajícího na jeho internetových stránkách. Tyto ceny jsou uváděny bez DPH. Pro služby platí ceny uvedené na WWW: https://www.imi.cz/sluzby/ .
Prodávající může ceny zboží nebo služeb kdykoli měnit, nikoli však se zpětnou účinností.
Ceny uvedené u jednotlivého zboží v nabídce Prodávajícího na jeho internetových stránkách jsou franco sklad v jeho sídle (Brno, Dusíkova 3). Za dodání zboží do jiného místa, než je tento sklad, uhradí Kupující Prodávajícímu:
- leží-li místo dodání na území města Brna, nebo je-li místem dodání sklad Prodávajícího v Praze, Ostravě nebo Plzni, paušální částku – expediční poplatek, jehož výše (bez DPH) činí 1 % z ceny zboží do daného místa dodávaného, nejméně však 120 Kč
- jde-li o jiné místo dodání, skutečné náklady na dopravu zboží ze skladu v sídle Prodávajícího do místa dodání. Na žádost Kupujícího mu Prodávající výši těchto nákladů předem sdělí.
Cenou zboží se pro účel výpočtu expedičního poplatku rozumí jen kupní cena samotného zboží bez DPH, tj. bez ceny služeb, bez recyklačních poplatků a autorských odměn. Poskytují-li se jen služby, vychází se z ceny služeb (bez DPH) poskytnutých v souvislosti s dodávaným zbožím.
Prodávající účtuje odděleně od ceny zboží recyklační poplatek (jedná se o náklady na zpětný odběr, zpracování a odstranění elektrozařízení uvedených na trh do dne 13. srpna 2005 - tzv. PHE), uhradí Kupující Prodávajícímu tento poplatek vedle kupní ceny zboží a to ve výši stanovené Prodávajícím.
Stanovuje-li zákon Prodávajícímu povinnost hradit kolektivnímu správci práv autorských a práv souvisejících s právem autorským v souvislosti s obchodováním (např. dovozem, přijetím) se zbožím, které je předmětem kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, autorskou odměnu, uhradí Kupující Prodávajícímu tuto odměnu vedle kupní ceny zboží a to ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem, v jaké je povinen ji hradit Prodávající kolektivnímu správci. Prodávající zveřejňuje výši těchto odměn a druhy zboží, u něhož je povinen je kolektivnímu správci hradit, na svých internetových stránkách.

5. DODACÍ PODMÍNKY

Dodávka zboží se realizuje:
- je-li místem dodání některý ze skladů Prodávajícího, tím, že Prodávající Kupujícímu v příslušném skladu umožní se zbožím nakládat
- je-li místem dodání jiné místo, předáním k odeslání do tohoto místa dohodnutému dopravci (není-li dohodnut, dopravci určenému Prodávajícím anebo - dle volby Prodávajícího - dopravením zboží na toto místo Prodávajícím).
Předchozí odstavec platí obdobně pro samotné poskytnutí služeb (např. Potisk zboží Kupujícího), v tom případě se zbožím podle předchozího odstavce rozumí zboží, s nímž služby souvisí.
Dodací termín je 2-4 týdny od uzavření kupní smlouvy u zboží bez Potisku a 3-5 týdnů od dosažení shody ohledně korektury Potisku u zboží s Potiskem nebo u služeb samotných. Tento dodací termín ani jiný dodací termín, je-li dohodnut, však neplatí, pokud zboží Prodávající nemá (v relevantní době – tj. aby je mohl včas Kupujícímu dodat) na skladě a ani je nemá v dané době na skladě jeho dodavatel, který mu je dodává (zbožím na skladě se rozumí zboží v potřebném množství, se kterým může Prodávající či dodavatel volně disponovat - tj. není prodáno, přislíbeno atd.). V tomto případě je Prodávající povinen tuto skutečnost oznámit Kupujícímu a ten má právo od kupní smlouvy odstoupit.
S dodávkou zboží Kupující obdrží dodací list.
V případě, kdy Prodávající dodá více zboží, než kolik bylo dohodnuto, náleží Kupujícímu právo přebytečné zboží odmítnout, přijmout je zčásti, nebo v celém rozsahu. V případě, kdy Prodávající dodá jiné zboží než bylo dohodnuto, či  zboží jiných než dohodnutých vlastností, náleží Kupujícímu právo zboží odmítnout.     
Právo odmítnutí zboží může Kupující realizovat přímo při odběru zboží odmítnutím převzetí zboží od dopravce či Prodávajícího, nebo v případě, zjistí - li uvedené skutečnosti až dodatečně při prohlídce zboží, sdělením o odmítnutí se současným odesláním zboží na adresu sídla Prodávajícího na náklady Prodávajícího. Kupující je povinen odeslat toto zboží Prodávajícímu nejpozději do 7 dnů od data převzetí.

Dopravce: 

1) PPL

2) Česká pošta

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Není-li ujednána splatnost kupní ceny, platí, že Kupující musí kupní cenu uhradit v plné výši předem (před dodáním zboží či poskytnutím služeb) na základě zálohové faktury vystavené Prodávajícím a to ve lhůtě (či v okamžiku) v dané faktuře určené. Neuhradí-li Kupující kupní cenu řádně a včas, kupní smlouva zaniká.
Je-li ujednána splatnost kupní ceny v rámci doby před dodáním zboží (či poskytnutím služeb) a Kupující kupní cenu řádně a včas neuhradí, kupní smlouva zaniká.
Je-li ujednána splatnost kupní ceny při dodání zboží (či poskytnutí služeb), nebo v rámci doby po jeho dodání (či poskytnutí služeb), má Prodávající, neuhradí-li Kupující kupní cenu řádně a včas, právo na smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny za každý den prodlení, včetně dne úhrady (čímž není dotčeno právo na úroky z prodlení dané zákonem, ani právo na náhradu škody a to i ve výši přesahující smluvní pokutu), dále má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se tak, zůstává právo na smluvní pokutu zachováno, to platí i pro právo na náhradu škody vzniklé porušením kupní smlouvy v plné výši.
Způsob úhrady kupní ceny určuje Prodávající.
Kupní cenou se v tomto článku 6. rozumí:
- kupní cena zboží, je-li dodáváno jen zboží beze služeb, nebo
- součet kupní ceny zboží a ceny služeb, je-li dodáváno zboží se službami, nebo
- cena služeb, jsou-li jen poskytnuty služby,
vždy v součtu s expedičními poplatky nebo náklady na dopravu, recyklačními poplatky a autorskými odměnami ve smyslu posledního odstavce čl. 4 těchto obchodních podmínek. Úhradou kupní ceny se tedy rozumí jen úhrada včetně všech těchto případných položek.
Kupující Prodávajícímu bez zbytečného odkladu potvrdí přijetí každé faktury, i zálohové.

Možnosti platby:

1) Bankovní převod

2) Hotovost

3) Kartou na pobočce 

Číslo účtu Komerční banka: 115-4605340217/0100

Číslo účtu ČSOB: 198442284/0300

7. ZÁRUKA ZA JAKOST, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vzhledem k druhu zboží a určení jeho použití, negarantuje Prodávající žádné specifické vlastnosti zboží, garantuje však, že si zboží po dále určenou záruční dobu zachová  vlastnosti u zboží tohoto druhu obvyklé.  Takto přebíraná záruka se však nevztahuje na potisk dodávaného zboží.
V případě, kdyby výjimečně došlo k nedodržení kvality zboží v rámci záruční doby, oznámí Kupující tuto skutečnost neprodleně Prodávajícímu formou reklamace, kde uvede náležitosti dané těmito obchodními podmínkami a zákonem. V případě oprávněné reklamace má Kupující práva dle Zákona. Záruční doba činí 6 měsíců a počíná běžet dnem splnění dodávky. Týkají-li se vady pouze části zboží, týkají se nároky z vad pouze této vadné části zboží. V případě, že zboží vykazuje vady zřejmé (zjevné) při jeho odběru, je Kupující povinen, aby si zachoval nároky z vadného zboží dle zákona, oznámit vady zboží Prodávajícímu neprodleně, nejpozději ve lhůtě do sedmi dnů od dodávky zboží. Uskutečňuje-li se dodání zboží ve skladu Prodávajícího, provede Kupující kontrolu množství a kvality zboží vizuální prohlídkou na místě samém, což stvrdí podpisem dodacího listu.
V případě jakékoli reklamace připojí Kupující k reklamaci taktéž vadné zboží a to kompletní, tak jak bylo dodáno (u souprav zboží celou soupravu). Reklamace musí obsahovat kód zboží, popis vady, vadné množství zboží a požadavek Kupujícího. Reklamace chybějícího množství zboží musí obsahovat kód zboží a počet chybějících kusů.
Ve lhůtě nejpozději do 30-ti dnů Prodávající posoudí reklamaci zboží a dohodne se s Kupujícím na způsobu jejího vyřízení. 

Kupující má v mimosoudním řešení právo obrátit se na třetí stranu - Českou obchodní inspekci, www.coi.cz. 

 

8. NEMOŽNOST PLNĚNÍ PŘI OKOLNOSTECH VYLUČUJÍCÍCH ODPOVĚDNOST

Nemůže-li Prodávající splnit řádně nebo včas svůj závazek dodat zboží či poskytnout služby z důvodů spadajících pod okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu zákona, dá o této skutečnosti bez zbytečného odkladu zprávu Kupujícímu a má právo buď prodloužit dodací lhůtu (lhůty) nebo odstoupit od kupní smlouvy, a to bez odpovědnosti za eventuální škodu vzniklou Kupujícímu. Týká-li se daná nemožnost jen části zboží (služeb), které je předmětem kupní smlouvy, má Prodávající tato práva jen, pokud jde o tuto část zboží (služeb).
Prodlouží-li Prodávající podle předchozího odstavce dodací lhůtu (lhůty), má Kupující právo do jednoho pracovního dne od obdržení zprávy o prodloužení dodací lhůty (lhůt) od kupní smlouvy odstoupit, jinak platí, že s prodloužením dodací lhůty (lhůt) souhlasí. Věta poslední předchozího odstavce platí pro právo odstoupení Kupujícím obdobně.
Má-li Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, ať již v celém rozsahu či jen pokud jde o část zboží (služeb), může vždy odstoupit i v menším rozsahu.

9. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Prodávající si vyhrazuje právo na dodání zboží s rozdílem 5% z dohodnutého množství,  stane-li se tak, dodáním rozdílného množství zboží se kupní cena  automaticky poměrně změní.

10. FORMA ÚKONŮ

Všechny právní úkony Prodávajícího i Kupujícího týkající se dodání zboží či poskytnutí služeb (jakož i všechny jiné než právní úkony zmíněné v těchto podmínkách) musí být písemné, může jít přitom o jakoukoli písemnou formu - postačí i e-mailová zpráva i bez el. podpisu.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (vztahuje se pouze na Kupující-spotřebitele)

11.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

11.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 11.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího      .

11.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 11.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

11.4.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 11.2 obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

11.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

11.6.    V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

11.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

12. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

12.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

12.2.    Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

12.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

12.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

12.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

12.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

12.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

12.3.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

12.4.    Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.  Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.  Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.  Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné zboží užívat.

12.5.    Ustanovení uvedená v čl. 12.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.  Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

12.6.    Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u Prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném Prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.  S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je Prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání Prodávajícího. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené Prodávajícím k provedení opravy. 

12.7.    Práva z odpovědnosti za vady zboží může Kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Dusíkova 3, Brno, telefonicky na čísle 545425411 či elektronickou poštou na adrese      imi@imi.cz

12.8.    Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

12.9.    Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 12.2 obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

12.10.  Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

12.11.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

13. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK, JEJICH ZMĚNY

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 18.3.2021. Dosavadní obchodní podmínky, uveřejněné na internetových stránkách Prodávajícího, se tímto zrušují.
Prodávající má právo tyto obchodní podmínky kdykoli změnit.

Ing. Tomáš Kaderka
generální ředitel společnosti